top of page

Be Responsible Program

Beryllium Science and Technology Association (BeST) byder dig velkommen til sit berylliumproduktforvaltningprogram "Be Responsible". Dette websted giver en introduktion til almindelig anvendelse af beryllium såvel som information og vejledning til forbedring af arbejdstageres sikkerhed under produktion og forarbejdning af berylliumholdige materialer. BeST repræsenterer de primære importører af beryllium til EU. En detaljeret version af Be Responsible-programmet kan findes på engelsk på www.berylliumsafety.eu.

KONTAKT OS

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Bruxelles

Tlf.nr.: +32 (0)2 213 74 20

E-mail: info @ beryllium . eu

What is Beryllium?

HVAD ER BERYLLIUM?

Produits_Alliages%2520CuBe_02_edited_edi

Beryllium er et naturligt forekommende element, der ekstraheres fra mineraler som berylliummetal. Rent berylliummetal har et usædvanligt højt smeltepunkt og er det letteste af alle faste, kemisk stabile grundstoffer. Beryllium er en tredjedel lettere end aluminium, men har samtidig seks gange den specifikke stivhed i forhold til stål.

What is the most common use

HVAD ER DEN MEST ALMINDELIGE ANVENDELSE AF BERYLLIUM?

Screenshot 2020-05-06 at 10.56.52.png

Berylliums bruges mest som en metallegering med kobber og beryllium (CuBe) indeholdende 2 % eller mindre beryllium. Almindeligt producerede CuBe-former omfatter stang-, bar-, rør-, plade- og strimmelformer. Berylliumholdige legeringer bruges i elektrisk og elektronisk udstyr, medicinsk udstyr, energiudforskning, undersøiske strukturer, plastforme, trykafbrydere, fly, rumfart, kommunikation, bilindustrien og fremstilling af tungt udstyr, hvor pålidelighed og lang levetid er afgørende.

Potential Health Effects
image005.png

POTENTIELLE SUNDHEDS-EFFEKTER SOM FØLGE AF EKSPONERING FOR BERYLLIUM

Forarbejdning af berylliumholdige materialer kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis man ikke følger sikker praksis, især i processer, der genererer støv. Indånding af luftbåren beryllium kan forårsage alvorlig lungesygdom hos overfølsomme personer, hvilket kan være dødelig.

Producenter og distributører af berylliumholdige produkter udarbejder sikkerhedsdatablad (SDS), produktinformationsark (PIS) eller sikkerhedsinformationsark (SIS), der giver yderligere sundheds-, sikkerheds- og miljøvejledning, der skal læses og forstås, inden der arbejdes med berylliumholdige materialer.

BWPM

BESKYTTELSE

AF BERYLLIUMARBEJDERE

Screenshot%25202021-02-11%2520at%252017_

Driftsformer, der genererer luftbåret berylliumstøv eller røg, skal have eksponeringskontrollerende foranstaltninger såsom lokal udsugningsventilation. Arbejdereksponering ved den erhvervsmæssige eksponeringsgrænse (OEL) er ikke synlig og kræver indsamling af luftprøver af en industriel hygiejnemedarbejder eller andet kvalificeret fagfolk, der kontrollerer arbejdsmiljø og -sikkerhed, for at sammenligne med den gældende OEL.

 

Kernen i BeSTs Be Responsible-program er Beryllium Worker Protection Model (BWPM), der er baseret på otte elementer, der skal bruges af både ledelse og medarbejdere.

Hold Beryllium

                           

                           Ude af lungerne                            Arbejdsområder Rene

                           

                           

                           Af huden                                         Af tøjet

                         

                           

                           Ved kilden                                       I arbejdsområdet

                         

                           

                           På fabriksområdet                           Forberedte arbejdere

Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.41_edi
Screenshot%202021-02-11%20at%2016.42_edi

Det er klart, at denne model ikke er en one size fits all-tilgang, og at slutbrugere kan have brug for hele eller dele af denne model på deres arbejdsplads. Succesen med denne model anerkender, at exceptionel berylliumsikkerhed kan opnås ved en kombination af driftslederens ejerskab af sikkerheden, en disciplineret brug af berylliumbeskyttelsesmodellen og aktiv inddragelse af medarbejderne.

Controlling Workplace Exposures

KONTROL AF EKSPONERINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Screenshot%202021-02-11%20at%2017.26_edi

BWPM giver nyttig vejledning og information til driftsledere på anlæg med arbejdere, der håndterer berylliumholdige materialer på måder, der genererer luftbårne partikler. Modellen tilskynder til brug af tekniske og arbejdsmæssige kontrolforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, for at kontrollere den potentielle eksponering af arbejderne. Eksponeringskontrol for at begrænse støvemission og -spredning er nødvendig for at holde beryllium-arbejdsområder rene og holde berylliumpartikler ude af lungerne, af huden, af tøjet, i arbejdsprocessen, i arbejdsområdet og på fabriksområdet, skal evalueres og implementeres efter behov. Medarbejderne skal oplæres i sikre arbejdsprocedurer.

 

De primære midler til at reducere eksponeringen er tekniske kontrolforanstaltninger og at holde arbejdspladsen synligt ren. Procesisolering med lokal udsugning og vådbehandling er ofte effektive midler til at kontrollere dannelsen af luftbårne partikler. Personligt beskyttelsesudstyr (PPE) såsom åndedrætsværn, handsker, beskyttelsestøj og skoovertræk kan være påkrævet.

 

På www.berylliumsafety.eu tilbyder BeST et eksponeringsværktøj, der karakteriserer risikopotentialet efter driftstype og giver vejledning om specifikke driftsproblemer. Værktøjet indeholder også hjælpemidler til træning af medarbejderne.

Medical Surveillance of Workers

MEDICINSK OVERVÅGNING AF ARBEJDSTAGERE

OSHA%20Healthy%20Workplaces%20logo_edite

Arbejdsgivere bør følge de krav, der er fastsat af de respektive medlemslande med hensyn til arbejdsmiljøovervågning. BeST anbefaler dog, at enhver arbejdstager, der udviser tegn eller symptomer på udsættelse for beryllium, bliver evalueret af en læge med ekspertise i kroniske lungesygdomme.  Symptomerne kan omfatte åndenød, uforklarlig hoste, træthed, vægttab, feber og nattesved. De europæiske lande har udpeget focal points for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, som typisk er den kompetente nationale myndighed. En liste over National Focal Points findes på vores engelske hjemmeside.

Uses, Benefits and Critical Applications

ANVENDELSER, FORDELE OG KRITISKE ANVENDELSER AF BERYLLIUM

På grund af sin uovertrufne kombination af egenskaber er beryllium og berylliumholdige materialer blevet vigtige materialer til en lang række kommercielle og statslige anvendelser. Disse materialer giver uovertrufne fordele for samfundet og er det foretrukne materiale i kritiske applikationer, hvor fejl ikke er en mulighed. Beryllium er et kritisk råmateriale (CRM) for EU og har været inkluderet på EU's CRM-liste siden den første offentliggørelse i 2011. 

strip after pressed-1.jpg
bottom of page